คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาย่า
 1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีบรรพต                               ที่ปรึกษา
 2. สาธารณสุขอำเภอศรีบรรพต                                        ที่ปรึกษา
 3. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า                           ประธานกรรมการ
 4. นายประจบ ฉิมรักษ์                                                     รองประธานกรรมการ
 5. นายวิโรจน์ ช่วยปลอด                                                 รองประธานกรรมการ
 6. นายพงษ์พันธ์ รามเอียด                                              กรรมการ
 7. นายบุญส่ง ชูคง                                                         กรรมการ
 8. หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลศรีบรรพต         กรรมการ
 9. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโหล๊ะเร็ด กรรมการ
 10. นางวาสนา จิตจูฬบรรพต                                             กรรมการ
 11. นางกัลญา แสงน่วม                                                    กรรมการ
 12. นายลอย ขวัญศรี                                                        กรรมการ
 13. นายสุขุม สุวรรณชนะ                                                  กรรมการ
 14. นายประสิทธิ์ อุทยารักษ์                                             กรรมการ
 15. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า                            กรรมการและเลขานุการ
 16. นางจันทรัสม์ แก้วทอง                                               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาย่า
 1. นายสุวชัช ฉิมรักษ์                                                   ประธานอนุกรรมการ
 2. นายไสว จิตเนียม                                                     รองประธานอนุกรรมการ
 3. นายโกวิท ชูเรือง                                                      อนุกรรมการ
 4. นางวราภรณ์ ชูทอง                                                   อนุกรรมการ
 5. นางละม้าย เทพกล่ำ                                                  อนุกรรมการ/เลขานุการ