วิสัยทัศน์

“คุณภาพชีวิตดี  มีการศึกษา  พัฒนาอาชีพ  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

  1. สร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น
  2. พัฒนาระบบโครงการสร้างพื้นฐานของตำบลให้มีความสะดวกปลอดภัยและทั่วถึง
  3. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในตำบล
  4. การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมสวัสดิการเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
  5. สนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณธรรมและได้มาตรฐาน
  6. พัฒนาระบบบริการสุขภาพและสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
  7. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน  ได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา โดยการพัฒนาศูนย์กีฬาประจำตำบลเขาย่า และสนับสนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง
  8. อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและประเพณี วัฒนธรรมทางศาสนาได้คงอยู่สืบไป
  9. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
  10. บริหารจัดการองค์กำให้ได้มาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่กับการสร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น