สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ด้านกายภาพ
ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า ตั้งอยู่ 22 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ซึ่งได้กำหนดให้มีหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง เรียกว่า องค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลเขาย่าก็ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2539 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ซึ่งมีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน มีพื้นที่รับผิดชอบ มีจำนวน 10 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดพัทลุง ห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง ประมาณ 30 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอศรีบรรพต ประมาณ 0.5 กิโลเมตร การเดินทางไปมาภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน ตำบล และพื้นที่ใกล้เคียง ใช้การสัญจรทางบก มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 54 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,125 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ จด ตำบลเกาะเต่า, บ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ทิศใต้ จด ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันออก จด ตำบลดอนทราย, ชะมวง, อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันตก จด ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
คำขวัญประจำตำบล “เขาย่าผาแหล่งเดิม เสริมบารมีพระราชดำริ ริเริ่มหญ้าเลี้ยงสัตว์ เร่งรัดพัฒนาพันธุ์”
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มและมีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบสูงเชิงเขา
ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป เป็นแบบร้อนชื้น มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน และฤดูร้อน อุณหภูมิตลอดทั้งปี เฉลี่ยอยู่ที่ 26-28 องศาเซลเซียส ฤดูร้อนจะเริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคม ไปจนถึงเดือนกันยายนหรือตุลาคมของแต่ละปี ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมว่าในแต่ละปีจะเริ่มเข้ามาช้าหรือเร็ว ช่วงฤดูร้อนนี้จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านมาจากทะเลอันดามัน ทำให้มีฝนตกน้อยเพราะเทือกเขาบรรทัดกั้นขวางอยู่ เมื่อย่างเข้าฤดูฝนคือตั้งแต่เดือนตุลาคม ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ฝนจะตกชุกและหนาแน่น เนื่องมาจากช่วงนี้จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านมาจากทะเลฝั่งอ่าวไทย พื้นที่ตำบลเขาย่าถึงแม้ว่าจะมีฝนตกชุกและหนาแน่นในช่วงฤดูฝนแต่ก็ไม่ค่อยประสบกับปัญหาน้ำท่วม แต่ถ้าหากว่ามีฝนตกชุกและหนาแน่นติดต่อกันหลายวันสิ่งที่ต้องระวังก็คือปัญหาดินโคลนถล่มหรือน้ำป่าไหลหลากที่จะเกิดขึ้น ในช่วงที่เป็นปลายของฤดูฝนนี้ อากาศที่อำเภอศรีบรรพตเป็นช่วงที่มีอากาศดีมาก ช่วงเช้าจะมีหมอกหนาแน่นปกคลุม ช่วงกลางวันอากาศเย็นสบาย
ลักษณะของดิน
สภาพื้นดินส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วน จึงเหมาะสำหรับการทำการเกษตร เช่น สวนยางพารา สวนผลไม้
ลักษณะของแหล่งน้ำ
พื้นที่ทางทิศตะวันตกของอำเภอศรีบรรพตติดต่อกับเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารสายสั้นๆ ไหลลงสู่ทะเลสาบ นอกจากนี้ตำบลเขาย่ายังมีลุ่มน้ำที่สำคัญ คือลุ่มน้ำคลองท่าแนะไหลผ่าน ซึ่งสามารถนำน้ำไปใช้สำหรับทำการเกษตร การอุปโภค-บริโภค และอื่นๆ ให้กับประชาชนในตำบลเขาย่า และยังมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติและแหล่งน้ำที่สำคัญใช้ในการเกษตรกรรม ได้แก่ ลำห้วยสาธารณะ คลอง สระน้ำคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ ฯลฯ
ด้านการเมือง/การปกครอง
2.1 เขตการปกครอง
-ตำบลเขาย่า แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน ทั้งแต่หมู่ที่ 1 – 10
2.2 การเลือกตั้ง
-เป็นการเลือกแบบประชาธิปไตย โดยการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง