ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย

Posted by:

 

 

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย

                องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า   อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง

ภาษีบำรุงท้องที่

– ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน(ภ.บ.ท.5)  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า  เลขที่ 22 หมู่ที่  9  ตำบลเขาย่า  อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง   ภายในเดือนมกราคมของปีแรกที่มีการตีราคาปานกลางของที่ดิน

– แบบแสดงรายการที่ได้ยื่นไว้นั้นใช้ได้ทุกปีในรอบระยะเวลา 4 ปี นั้น

-ชำระให้เสร็จสิ้นไปภายในเดือนเมษายนของทุกปี  หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวต้องจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน  จนจะชำระให้เสร็จสิ้นไป

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

– เจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า  เลขที่ 22 หมู่ที่  9  ตำบลเขาย่า  อำเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

-ชำระให้เสร็จสิ้นไปภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวต้องจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ  2.5  ต่อเดือน  จนชำระให้เสร็จสิ้นไป

ภาษีป้าย

ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย

-เจ้าของป้ายมีหน้าที่เสียภาษีป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

-ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิม  หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น  ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีป้ายภายใน  15  วันนับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้ายหรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี

– ชำระให้เสร็จสิ้นไปภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  หากพ้นระยะเวลากังกล่าวต้องจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ 10 ต่อเดือน  จนจะชำระให้เสร็จสิ้นไป

 

0

Add a Comment