ประกาศราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านวังบาก ตำบลเขาย่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า

Posted by:

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปร.4 ปร.5 ปร.6 ราคากลาง 1งวดงาน

0

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านวังบาก , เอกสารประกวดราคา

Posted by:

ประกาศประกวดราคาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านวังบาก

0

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโหล๊ะเร็ด-ไทรทอง ม.8

Posted by:

กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโหล๊ะเร็ด-ไทรทอง ม.8แบบสรุบราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโหล๊๊ะเร็ด-ไทรทอง ม.8

0

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง พท.ถ. 49-013 สายโหล๊ะเร็ด-ไทรทอง หมู่ที่ 8 บ้านโหล๊ะเร็ดออก ตำบลเขาย่า

Posted by:

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง

0

เอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโหล๊ะเร็ด – ไทรทอง หมู่ที่ 8 บ้านโหล๊ะเร็ดออก

Posted by:

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส1 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส1

0

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง พท.ถ. 49-013 สายโหล๊ะเร็ด – ไทรทอง หมู่ที่ 8 บ้านโหล๊ะเร็ดออก

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า

0

ท่องเที่ยววิถีชุมชนฅนเขาย่า

Posted by:

 สวนต้นน้ำ1  สวนต้นน้ำ2  สวนต้นน้ำ3
 สวนต้นน้ำ : นางมยุรี   เต็มราม    โทร.081 280 9589  ชมฟาร์มเห็ดฤดูร้อนชนิดต่างๆ  เช่น เห็ดแครง เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม  เรียนรู้การเพาะเห็ด สามารถนำกลับไปทำเองได้ ผ่อนคลายร่างกาย     สมุนไพรสปามือ สปาเท้า ดื่มน้ำคลอโรฟิลล์จากสมุนไพรสีเขียว
 ออต้าร์ฟาร์ม1  ออตาร์ฟาร์ม2  ออร์ตาร์ฟาร์ม3
ออตาร์ฟาร์ม : นางอรวรรณ  ประดิษฐ์ผล     โทร.085163 3248 , 085 689 0223

สวนผักพื้นบ้านข้างเริน(บ้าน)   ปลูกและดูแลแบบธรรมชาติ  ใช้ปุ๋ยหมักและน้ำหมักที่ทำเอง สามารถเก็บผักมาปรุงอาหาร เรียนรู้การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น การเก็บเมล็ดพันธุ์ สามารถแบ่งปันพันธุ์พืชท้องถิ่นต่างๆไปปลูกต่อได้ เรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์พึ่งตนเองจากธรรมชาติ  เช่น การทำสบู่และน้ำยาอเนกประสงค์

 สวนทนงค์ แสงเกิด3  สวนทนงค์ แสงเกิด2  สวนทนงค์ แสงเกิด1
สวนนายทนงค์  แสงเกิด: นายทนงค์  แสงเกิด   โทร.093 580 9869  ชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่  มีที่นาซึ่งดำนาด้วยต้นข้าวต้นเดียว  การเลี้ยงปลาในนาข้าว ปลาหมอธรรมชาติ   เลี้ยงหมูเคลื่อนที่
 สวนไข่โดด1  สวนไข่โดด3  สวนไข่โดด2
 สวนไขโดด :นายจรูญ  ช่วยเอียด    

โทร. 086 290 8019     ชมสวนสละผสมสาน เรียนรู้การผสมพันธุ์สละ  และการเลี้ยงผึ้งแบบธรรมชาติชิมน้ำผึ้งหวาน  ๆ จากการจับสด ๆ และชิมสละสดจากต้น  สละลอยแก้ว

 หนำพ่อแก_๑๘๐๘๒๙_0009  หนำพ่อแก_๑๘๐๘๒๙_0004  หนำพ่อแก_๑๘๐๘๒๙_0005
 หนำพ่อแก่ : นายฟื้น  รัตนพันธ์    โทร.089 879 3818

ชมวิถีการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน  การปลูกผักข้างบ้าน ข้างหนำ การขยายพันธ์พืชท้องถิ่นหายาก

 บ้านลุงพุฒ4  บ้านลุงพุฒ3  บ้านลุงพุฒ1
 สวนลุงพุฒชายทุ่ง : นายจำรัส  บุญทอง     โทร. 084 749 7608    

ชมแปลงเกษตรผสมผสาน ซึ่งพัฒนาจากพื้นที่นาร้าง พืชสมุนไพรท้องถิ่น  เรียนรู้เกี่ยวข้องกับสมุนไพรท้องถิ่น

 จุดชมวิวท่าแนะ2  จุดชมวิวท่าแนะ1  จุดชมวิวท่าแนะ4
 จุดชมวิวคลองท่าแนะ  : นายจำรัส  บุญทอง  โทร. 084 749 7608    

ชมทิวทัศน์คลองท่าแนะ มองเห็นพื้นที่ต้นน้ำเทือกเขาบรรทัด ถ้าเวลาเย็นจะได้ชมพระอาทิตย์ลับขอบเขาที่สวยงาม

 

 บ้านเกษตรประยุกต์1  บ้านเกษตรประยุกต์2  บ้านเกษตรประยุกต์3
 บ้านเกษตรประยุกต์ :นายทวี  นวนเรือง  โทร. 088 761 3532

ชมการปลูกพืชข้างบ้าน โดยใช้นวัตกรรมใหม่ จากเศษวัสดุเหลือมาประยุกต์เพื่อให้เหมาะสม สามารถปลูกพืชได้แม้จะเป็นฤดูฝน

 

 ภูเขาย่า  20170711_110718  20160624_140031
 วัดเขาย่า : ม.4 ต.เขาย่า

วัดเก่าแก่สร้างมานาน  ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนา  มีตำนานเล่าว่ายังมีสามี ภรรยาคู่หนึ่งเดินทางมาจากจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย น่าจะเป็นจังหวัดยะลา และมาทำมาหากินอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองพัทลุง ใกล้เทือกเขาบรรทัดหลายปีจนมีลูกหลานหลายคน ต่อมาสามีมีภารกิจต้องเดินทางเป็นประจำ จนไปมีภรรยาใหม่อีกคนที่จังหวัดยะลา ชื่อ ป้าแหร้ และพามาสร้างบ้านให้อยู่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านภรรยาเดิม  ต่อมามีเรื่องระหองระแหงระหว่างภรรยาหลวงและภรรยาน้อย สามีมักเข้าข้างภรรยาน้อยเป็นประจำ ทำให้ภรรยาหลวงเกิดน้อยใจ จึงเดินทางไปอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านเดิม และไม่กลับไปหาสามีอีกเลยจนเสียชีวิตกลายเป็นหินอยู่จนทุกวันนี้ เรียกว่าเขาย่า

 บ้านตาแดงยายปาน1  บ้านตาแดงยายปาน3  บ้านตาแดงยายปาน2
 บ้านตาแดงยายปาน : นางสุวดี  ขวัญสมคิด  โทร. 098 691 0461   แวะซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าและสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น   ชมขนำเล็ก ๆ หุงข้าว หม้อดิน กินแกงน้ำเคย
 โฮมสเตย์บ้านวรเดชเกรียงไกร1  โฮมสเตย์บ้านวรเดชเกรียงไกร3  โฮมสเตย์บ้านวรเดชเกรียงไกร2
 บ้านวรเดชเกรียงไกร  โฮมสเตย์  : นายสุทัศน์   วรเดชเกรียงไกร   โทร.091 757 6463   

ที่พักสะอาด ตามแบบธรรมชาติท้องถิ่น มี 2 ห้องนอนพัดลม พักได้ 4  คน

 

 

 

0

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเขาย่า:งานเทศกาลกินปลาหมอจังหวัดพัทลุงครั้งที่1

Posted by:

สัมภาษณ์ประธานกลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนฅนเขาย่า

แผนที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนฅนเขาย่า

แผนที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนฅนเขาย่า

นางอรวรรณ ประดิษฐ์ผลและสามี เจ้าของออต้าร์ฟาร์ม สวนผักข้างเริน(บ้าน) จุดเรียนรู้การขยายพันธุ์พืช และการทำผลิตภัณฑ์พึ่งตนเองจากธรรมชาติ ถ่ายภาพกับท่านผู้ว่าฯ

นางอรวรรณ – นายมนตรี ประดิษฐ์ผล  เจ้าของออต้าร์ฟาร์ม สวนผักข้างเริน(บ้าน) จุดเรียนรู้การขยายพันธุ์พืช และการทำผลิตภัณฑ์พึ่งตนเองจากธรรมชาติ ถ่ายภาพกับท่านผู้ว่าฯ

นายฟื้น รัตนพันธุ์ เจ้าของหนำพ่อแก เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ขยายพันธุ์พืชท้องถิ่นหายาก

นายฟื้น รัตนพันธุ์ เจ้าของหนำพ่อแก เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ขยายพันธุ์พืชท้องถิ่นหายาก

นายทวี นวนเรือง บ้านเกษตรประยุกต์ ปลูกผักโดยนวัตกรรมใหม่จากเศษวัสดุเหลือใช้ ปลูกพืชได้แม้เป็นฤดูฝน

นายทวี นวนเรือง บ้านเกษตรประยุกต์ ปลูกผักโดยนวัตกรรมใหม่จากเศษวัสดุเหลือใช้ ปลูกพืชได้แม้เป็นฤดูฝน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายมานพ แก้วขาว เจ้าของสวนต้นน้ำ ฟาร์มเห็ดฤดูร้อน จุดเรียนรู้สมุนไพรสปามือ สปาเท้า น้ำคลอโรฟิลล์จากสมุนไพรผักสีเขียว

นายมานพ แก้วขาว เจ้าของสวนต้นน้ำ ฟาร์มเห็ดฤดูร้อน จุดเรียนรู้สมุนไพรสปามือ สปาเท้า น้ำคลอโรฟิลล์จากสมุนไพรผักสีเขียว

นายทนงค์ แสงเกิด เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ มีที่นาดำนาด้วยกล้าต้นเดียว เลี้ยงปลาในนาข้าว โดยเฉพาะปลาหมอธรรมชาติ เลี้ยงหมูเคลื่อนที่ พาผู้ว่าฯและผู้ร่วมงานชมสวน

นายทนงค์ แสงเกิด เจ้าของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่ มีที่นาดำนาด้วยกล้าต้นเดียว เลี้ยงปลาในนาข้าว โดยเฉพาะปลาหมอธรรมชาติ เลี้ยงหมูเคลื่อนที่ พาผู้ว่าฯและผู้ร่วมงานชมสวน

นายจำรัส บุญทอง เจ้าของสวนลุงพุฒชายทุ่ง แปลงเกษตรผสมผสานที่พัฒนาจากพื้นที่นาร้าง จุดเรียนรู้สมุนไพรท้องถิ่น เก็บภาพประทับใจร่วมกับเครือข่าย

นายจำรัส บุญทอง เจ้าของสวนลุงพุฒชายทุ่ง แปลงเกษตรผสมผสานที่พัฒนาจากพื้นที่นาร้าง จุดเรียนรู้สมุนไพรท้องถิ่น เก็บภาพประทับใจร่วมกับเครือข่าย

พนักงานและเจ้าหน้าที่ อบต.เขาย่า ร่วมด้วยช่วยกันดูแลต้อนรับผู้มาร่วมงาน

พนักงานและเจ้าหน้าที่ อบต.เขาย่า ร่วมด้วยช่วยกันดูแลต้อนรับผู้มาร่วมงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะทำงานกลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนฅนเขาย่า เก็บภาพประทับใจร่วมกับท่านผู้ว่า ฯและนายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต นายอำเภอศรีบรรพต

คณะทำงานกลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนฅนเขาย่า เก็บภาพประทับใจร่วมกับท่านผู้ว่า ฯและนายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต นายอำเภอศรีบรรพต

จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ชมขนำเล็ก ๆ หุงข้าว หม้อดิน กินแกงน้ำเคย

จำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าและสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชมขนำเล็ก ๆ หุงข้าว หม้อดิน กินแกงน้ำเคย

นางอาทิตย์ เอี่ยมบูญญฤทธิ์ ตัวแทนบ้านวรเดชเกรียงไกรโฮมสเตย์มอบของที่ระลึกจากกลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนฅนเขาย่าให้ท่านผู้ว่าฯ

นางอาทิตย์ เอี่ยมบูญญฤทธิ์ ตัวแทนบ้านวรเดชเกรียงไกรโฮมสเตย์มอบของที่ระลึกจากกลุ่มท่องเที่ยววิถีชุมชนฅนเขาย่าให้ท่านผู้ว่าฯ

นายจรูญ ช่วยเอียด และภรรยา เจ้าของสวนไขโดด สวนสละผสมผสาน จุดเรียนรู้การผสมพันธุ์สละ การเลี้่ยงผึ้งแบบธรรมชาติ ชิมน้ำผึ้งหวานๆ ชิมสละสดจากต้น สละลอยแก้ว ส้มตำสละ

นายจรูญ ช่วยเอียด และภรรยา เจ้าของสวนไขโดด สวนสละผสมผสาน จุดเรียนรู้การผสมพันธุ์สละ การเลี้่ยงผึ้งแบบธรรมชาติ ชิมน้ำผึ้งหวานๆ ชิมสละสดจากต้น สละลอยแก้ว ส้มตำสละ

27 ส.ค.61 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง ให้เกียรติมาเปิดงาน

27 ส.ค.61 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง ให้เกียรติมาเปิดงาน

ท่านผู้ว่า ฯ เปิดงานด้วยการยกยอปลาหมอ

ท่านผู้ว่า ฯ เปิดงานด้วยการยกยอปลาหมอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

ท่องเที่ยววิถีชุมชนฅนเขาย่า ทดลองเส้นทางปั่นจักรยานทองเที่ยว

Posted by:

เริ่มต้นที่บ้านเกษตรประยุกต์ ชมการปลูกพืชแบบนวัตถกรรมใหม่

เริ่มต้นที่บ้านเกษตรประยุกต์ ชมการปลูกพืชแบบนวัตถกรรมใหม่

สวนเกษตรทฤษฏีใหม่ ชมนา ดูปลาหมอ ดูหมูขี้พร้า กินมะพร้าวน้ำหอมจากต้น

สวนเกษตรทฤษฏีใหม่ ชมนา ดูปลาหมอ ดูหมูขี้พร้า กินมะพร้าวน้ำหอมจากต้น

ออต้าร์ฟาร์ม ชมผักข้างเริน ชิมน้ำผักปั่นเพื่อสุขภาพ กินเงาะสดๆจากต้น

ออต้าร์ฟาร์ม ชมผักข้างเริน ชิมน้ำผักปั่นเพื่อสุขภาพ กินเงาะสดๆจากต้น

 

 

 

 

 

 

ทริป1ปั่นจักรยาน_๑๘๐๘๐๒_0037

สวนต้นน้ำ ชมฟาร์มเห็ด เรียนรู้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

สวนต้นน้ำ ชมฟาร์มเห็ด เรียนรู้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ

บ้านตาแดงยายปาน จบทริป ถ่ายรูปรวมความประทับใจ

บ้านตาแดงยายปาน จบทริป ถ่ายรูปรวมความประทับใจ

 

 

0
Page 1 of 4 1234