คู่มือบริการประชาชน (กองช่าง)

Posted by:

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2)
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน( ระยะที่ 1)
การขอใช้น้ำประปา
การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันอากาศยาน
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1)
การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
0

คู่มือบริการประชาชน (กองคลัง)

Posted by:

การขอรับบำเหน็จตกทอด (ลูกจ้างประจำผุ้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษถึงแก่กรรม)
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การรับชำระภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
0

คู่มือบริการประชาชน (สำนักงานปลัด)

Posted by:

การขอต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การขอรับความช่วยเหลือสาธารณภัย
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ผู้ขอนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ
0